بخش اول

کارنامه

چهل سال استقلال

انقلاب اسلامی سال ۵۷ یک انقلاب سیاسی و کمی فرهنگی بود و با انقلاب دوم در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا  به استقلال کامل سیاسی ایران انجامید. نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها نظام مستقل جهان است که رؤسا و مسئولین آن از هیچ مقام مسؤول خارجی دستورالعمل نمی‌گیرند. این درحالی‌ست که کشورهایی چون آلمان، ژاپن و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا، کاپیتولاسیون آمریکا را پذیرفته و تحت قیومیت آمریکا قرار دارند. اما جمهوری اسلامی ایران نیز هنوز با استقلال اقتصادی فاصله دارد؛ برای دست‌یابی به استقلال اقتصادی، باید انقلاب اقتصادی در راستای انقلاب اسلامی صورت پذیرد.