بخش اول

کارنامه

چهل سال جمهوری (جمهوریت نظام)

۱- چهل سال نهاد ولایت فقیه

۲- چهل سال قوه مـجریه جمهوری اسلامی

۳- چهل سال قوه مـقـننه جمهوری اسلامی

۴- چهل سال قوه قضائیه جمهوری اسلامی