بخش اول

کارنامه

چهل سال سیاست داخلی

۱- روند مهندسی سیاسی در چهار دهه نخست جمهوری اسلامی (روند حرکت احزاب و گروه‌ها در کتاب «مهندسی سیاسی» و همینطور از سایت «مهندسی سیاسی» قابل دریافت است.

 ۲- ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی، در چهار دهه نخست جمهوری اسلامی

 ۳- چهل تدبیر نمونه در چهل سال مروری بر مقاطع بحرانی تاریخ جمهوری اسلامی