بخش اول

کارنامه

چهل سال پاسداری از انقلاب اسلامی

۱- چهل سالگی سپاه پاسداران

         الف-  قدرت سخت؛ چهل سال پاسداری

                  در برابر تهدیدهای سخت      

            1- نیروی زمینی سپاه پاسداران

            2- نیروی دریایی سپاه پاسداران

            3- نیروی هوافضای سپاه پاسداران

         ب-  قدرت نیمه‌سخت؛ چهل سال پاسداری در برابر تهدیدهای نیمه سخت

         ج-  قدرت نرم؛ چهل سال پاسداری در برابر تهدیدهای نرم

 

۲- سازمان بسیج مستضعفین و چهل سالگی انقلاب اسلامی

       چهل سالگی بسیج مستضعفین