بخش اول

کارنامه

چهل سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی

۱- دفاع مقدس نظامی در چهار دهه نخست جمهوری اسلامی

       –     تروریسم عریان

       –   جنگ تحمیلی عراق بعثی علیه جمهوری اسلامی

       –    رودررو با شیطان بزرگ

۲- دـفاع مقدس فـرهنگی در چهار دهه تهاجم فرهنگی غرب علیه جمهوری اسلامی

        تـهاجم فـرهنگی – شـبیخون فـرهنگی – نـاتوی فـرهنگی –  جــنگ  فرهنگی –

          جنگ نرم – جنگ رسانه‌ای – جهاد کبیر

۳- دفـاع مـقدس اقـتصادی در چـهار دهـه تـحریـم، مـحاصـره و جـنگ اقـتصادی 

           غرب علیه جمهوری اسلامی

            محاصره اقتصادی – جهاد مقدس – جنگ تمام عیار اقتصادی  – جنگ ارزی